Kennis

Categorieën

Types

Kennis bij het NT-e

Het NT-e ondersteunt cursisten met relevante video's, blogs en literatuur. Via het filter kun je een onderwerp selecteren. 

Tendinopathy

De term tendinopathie beschrijft een complexe pathologie van de pees die gekenmerkt wordt door pijn, afgenomen functie en verminderde beweegtolerantie. De vaakst voorkomende overbelastingstendinopathieën zijn die van de rotator cuff, mediale en laterele elleboogepicondylen, patellapees, achillespees en gluteaalpezen.

Dit overzichtsartikel vat de huidige kennis m.b.t. tendinopathieën samen en bespreekt o.a.:

 • (Patho-)fysiologie
 • Risicofactoren
 • (Differentiaal) diagnostiek
 • Trainingsinterventies, adjuncttherapieën en chirurgie
 • Toekomstige ontwikkelingen

Download ›

Effectiveness of ultrasound-guided percutaneous electrolysis for musculoskeletal pain. A systematic review and meta-analysis.

Het doel van deze studie was om de effecten van percutane electrolyse (PE) te evalueren. Hierbij keken de onderzoekers  naar PE als een stand alone therapie of als aanvulling op andere fysiotherapeutische behandeling zoals training. De beschikbare studies over dit onderwerp werden naast elkaar gelegd om daaruit een overall conclusie te trekken.

De uitkomstmaten pijn en hiermee gepaard gaande beperkingen in het dagelijks functioneren waren onderdeel van deze studies. De conclusie is dat PE een positief effect heeft op deze uitkomstmaten op de korte-, midden-, en lange termijn.

Download ›

One in six physiotherapy practices in primary care offer musculoskeletal ultrasound

Zo'n 1 op de 6 eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland zet echografie in voor de diagnostiek van musculoskeletale klachten. Dit artikel beschrijft verschillende beweegredenen van fysiotherapeuten om deze dienst wel/niet aan te bieden. 

Het grootste voordeel dat naar voren kwam is dat echografie de fysiotherapeut in staat stelt om schouderklachten beter te diagnosticeren en dat de behandeling hier op aangepast kan worden. Een nadeel is dat het lastig kan zijn om aan te leren en het tijd vergt om de beelden goed te interpreteren.

Download ›

Current concepts of shockwave therapy in stress fractures

In dit artikel lees je meer over de (patho)fysiologie van bot en stressfracturen en de behandeling ervan met shockwave therapie. Stressfracturen zijn een veel voorkomende pijnlijke aandoening bij sporters die over het algemeen ontstaan door mechanische overbelasting. Normaal gesproken verdwijnen stressfracturen met conservatieve behandeling, maar tot 1/3 van de sporters reageert hier onvoldoende op. Zij lopen het risico dat er uiteindelijk chirurgisch ingegrepen moet worden. Dit is een invasieve procedure met complicaties.

Focussed shockwave therapie (FSWT) wordt succesvol ingezet in de behandeling van delayed unions en avasculaire necrose. Het mechanisme hierachter is mechanotransductie wat zorgt voor de stimulatie van bot turnover, osteoblasten en neovascularisatie.

Om die reden worden ook stressfracturen succesvol en zonder complicaties met FSWT behandelt.

Download ›

Tendon morphology and mechanical properties are associated with the recovery of symptoms and function in patients with achilles tendinopathy

Of het nu gaat om een midportion- of insertietendinopathie van de achillespees, de behandeling hiervan is erop gericht om symptomen te verminderen en de functie te verbeteren. Het uiteindelijke doel is een veilige terugkeer naar (sport)activiteiten. In veel gevallen ligt de focus van de patiënt en behandelaar om de mate van herstel te meten vooral op het niveau van symptomen. 

Hoewel deze (afname van) symptomen een belangrijk onderdeel is van het herstel, kan deze eenzijdige symptoombenadering ook een verklaring zijn voor de hoge mate van recidief en slechte langetermijnuitkomsten. Het verdwijnen van symptomen gaat niet per se gepaard met volledig structureel en functioneel herstel.

In deze studie is met echografie gekeken naar de morfologie en mechanische eigenschappen van de achillespees. Daarnaast zijn pijn en functie gemeten. Hieruit blijkt dat peesstructuur geassocieerd is met het herstel van symptomen en functie. Een revalidatietraject waar naar al deze aspecten gekeken wordt leidt uiteindelijk tot betere langetermijnuitkomsten en meer realistische verwachten voor de patiënt met een achillespees tendinopathie.

Download ›

Efficacy of RSWT on chronic pelvic pain syndrome

Deze studie vergeleek de effecten van radiale shockwave therapie (RSWT) met die van medicatie als behandeling voor het chronische pelvisch pijnsyndroom (CPPS). De ene groep kreeg 8 weken lang 1 RSWT behandeling per week. De andere groep kreeg medicatie voorgeschreven.

De deelnemers werden op verschillende momenten gescoord middels diverse vragenlijsten over pijn, functie en kwaliteit van leven.

Beide groepen lieten verbetering zien waarbij de klachten in de medicamenteuze groep veel vaker terugkeerden dan in de shockwave groep. Radiale shockwave therapie is daarmee een goed alternatief voor medicatie in de behandeling van CPPS. Behandeling met RSWT is minder gemakkelijk dan het toedienen van medicijnen, maar kent geen vervelende bijwerkingen.

Download ›

Sonographic visibility of the main posterior ankle (para)ligament structures

Dit artikel toont het echografisch beeld van de posterieure (para)ligamentaire structuren van de enkel bij gezonde proefpersonen. Het gaat hierbij om:

 • Postero-inferieure tibiofibulaire ligament
 • Transverse tibiofibulaire ligament
 • Posterieure talofibulaire ligament
 • Posterieure intermalleolaire ligament
 • Synoviale recessus
 • Os trigonum

Het onderzoek van de posterieure enkel wordt uitvoerig beschreven inclusief de correcte enkelpositie, echogeniciteit, vorm, richting en dikte van de structuren. Dit artikel onderstreept de rol van echografie om de betrokkenheid van de posterieure (para)ligamentaire stucturen bij enkelklachten te achterhalen.

Download ›

Skeletal muscle remodeling in response tot eccentric vs. concentric loading. Morphological, molecular and metabolic adaptations.

Skeletspieren contraheren door verkorting (concentrisch) of verlenging (excentrisch). Deze twee contracties verschillen van elkaar op het gebied van o.a. krachtengeneratie, maximale krachtproductie en het energieverbruik. Het is algemeen bekend dat excentrische contracties meer kracht genereren met minder energie. Een spier kan zodoende zwaarder belast worden in de excentrische fase waardoor aangenomen wordt dat dit een grotere mate van hypertrofie met zich meebrengt. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de verschillen tussen de effecten van concentrische en excentrische krachttraining.


Dit artikel bespreekt de huidige wetenschappelijke evidentie m.b.t. structurele remodelering en moleculaire mechanismen als gevolg van excentrische en concentrische contracties.

Download ›

Thoracic ultrasound: Potential new tool for physiotherapists in respiratory management.

Het gebruik van echografie door de fysiotherapeut is niet nieuw en wordt al vaak ingezet bij de beoordeling van musculoskeletale klachten. Echter, op dit moment schort het fysiotherapeuten aan accurate, betrouwbare, sensitieve en valide meetinstrumenten om de indicaties en effectiviteit van fysiotherapie van de longen te beoordelen. Echografisch onderzoek van de borstkas is een veelbelovende tool die eenvoudig aan het bed van de patiënt uitgevoerd kan worden om zodoende accurate informatie over de status van de longen, pleura, diafragma te verkrijgen. Verschillende longproblemen kunnen op deze manier beter beoordeeld worden dan met röntgenfoto's of auscultatie het geval is. Ook de excursie en het aanspanningspatroon van het diafragma kunnen op deze manier bekeken worden. 

Het gebruik van echografie naast de standaard onderzoeken zorgt ervoor dat de (fysiotherapeutische) behandeling beter gestuurd, gemonitord en geëvalueerd kan worden.

Download ›

Sonographic visibility of the sinus tarsi

Voor dit onderzoek werd de sinus tarsi van 20 personen met echo onderzocht. Gekeken werd of de ligamenten van de sinus tarsi goed in beeld te brengen zijn met echografie. Het antwoord is ja, dat kan!

Lees het artikel waarin de auteurs je ook tips geven over hóe je deze het best zichtbaar maakt, bijvoorbeeld door de voet in inversie te plaatsen.

Download ›

Duration of Treatment Effect of Extracorporeal Shock Wave on Spasticity

Deze meta-analyse keek naar de beschikbare wetenschappelijke literatuur m.b.t. de behandeling van spasticiteit van de bovenste en onderste extremiteiten met shockwave therapie. Er is gekeken naar de duur van het behandeleffect, de behandellocatie en het aantal shocks. 

Shockwave therapie vermindert effectief de mate van spasticiteit bij patiënten met een CVA, multipele sclerose of cerebrale parese. Dit effect houdt aan tot 12 weken na de laatste behandeling. Het is daarmee een niet-invasieve, niet pijnlijke methode die de kwaliteit van leven van patiënten die kampen met spasticiteit verbetert en dus een waardevolle toevoeging aan de revalidatie van deze groep.

Download ›

Posterior interosseous nerve of the elbow at the arcade of Frohse

Bij een echografisch onderzoek kun je afwijkingen aan o.a. zenuwen tegenkomen zonder dat deze zijn gecorreleerd aan klachten. Het is daarom belangrijk dat dergelijke afwijkingen bij a-symptomatische proefpersonen in kaart worden gebracht. Deze studie keek naar de variatie in diameter van de posterior interosseus nerve (PIN).

De conclusie is dat een afname van de diameter van de PIN t.h.v. de arcade van Frohse fysiologisch is en, zonder klinische verschijnselen, niet ten onrechte moet worden aangezien voor een entrapment.

Download ›

“Sports Ultrasound”, advantages, indications and limitations in upper and lower limbs musculoskeletal disorders

Dit artikel bespreekt de diagnostische en therapeutische indicaties, toepassingen en beperkingen van musculoskeletale echografie.

Echografie is een veilige en niet-invasieve beeldvormende techniek die aan populariteit toeneemt. Echografie heeft enkele voordelen ten opzichte van andere beeldvorming als het gaat om gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, comfort en kosten. Daarnaast is het veilig voor patiënten, omdat zij niet worden blootgesteld aan schadelijke straling zoals bij röntgen bijvoorbeeld wel het geval is. Bovendien kan echografie gebruikt worden bij patiënten die een pacemaker of metalen implantaten hebben welke een contra-indicatie zijn voor MRI. De enige echte beperking is dat echografie een lange leercurve kent, maar dit is op te lossen met de juiste scholing en ervaring. 

Download ›

Early skeletal muscle hypertrophy and architectural changes in response to high intensity resistance training

Deze studie onderzocht de vroege toename van spiermassa en veranderingen in spierarchitectuur na een hoogintensief krachttrainingsprogramma van 35 dagen met flywheel apparatuur.

Zo is gekeken naar de maximale contractiekracht, mate van EMG activiteit, spieroppervlakte in dwarsdoorsnede (CSA) en samenstelling van de spieren. Gedurende de trainingsperiode verbeterden al deze aspecten. Een toename van de spieromvang was zelfs al na 3 weken meetbaar. Een grotere CSA wordt voorafgegaan door een remodellering van de pennatiehoek en fascikellengte.

Download ›

Prospective randomized trial of electrolysis for chronic plantar heel pain

Regeneratieve behandelmethoden van slecht genezende weefsels zijn binnen in opkomst. Percutane electrolyse voor de behandeling van tendinopathieën is er daar één van. 

In deze RCT is gekeken naar de effectiviteit van percutane electrolyse (Epte) bij patiënten die last hadden van chronische plantaire hielpijn. Deze groep werd vergeleken met een placebobehandeling. De conclusie was dat percutane electrolyse zowel op de korte als lange termijn een significante afname van pijn geeft en de functie verbetert.

Download ›

Muscle, functional and cognitive adaptations after flywheel resistance training in stroke patients

Flywheel training met excentrische overload verbetert, naast de kracht en het vermogen, ook de balans en het looppatroon bij CVA-patiënten. Het trainingsprogramma duurde 12 weken en bestond uit korte intensieve sessies van slechts 4 minuten op een flywheel leg press. Dit maakt dat flywheel training een zeer tijdsefficiënte trainingsmethode is.

Download ›

The value of musculoskeletal ultrasound in geriatric care and rehabilitation

Onder ouderen vormen musculoskeletale aandoeningen de grootste groep aan chronische gezondheidsklachten. Vaak gaan deze aandoeningen samen met langdurige pijn en functionele beperkingen. Echografie is een belangrijk diagnostisch en therapeutisch middel bij deze groep patiënten. Voordelen van echografie zijn dat het patiëntvriendelijk, tijds- en kostenefficiënt en tijds- en kostenefficiënt is. Bovendien worden patiënten niet aan gevaarlijke straling blootgesteld.

De waarde van echografie in de diagnose en behandeling van aandoeningen die vooral op latere leeftijd voorkomen wordt in dit artikel uiteengezet. Denk hierbij aan sarcopenie, degeneratieve- en reumatische gewrichtsaandoeningen, trauma's en valpartijen en perifere zenuwaandoeningen.

Download ›

Positive effects of extracorporeal shockwave therapy on spasticity in poststroke patients

Spasticiteit is een serieuze complicatie na een CVA die veelvuldig voorkomt. In veel wetenschappelijke artikelen wordt shockwave therapie naar voren geschoven als niet-invasieve interventie om de gevolgen van spasticiteit te verminderen. UIt deze meta-analyse komt naar voren dat shockwave therapie effectief is in de behandeling van spasticiteit na een CVA. Dit geldt zowel direct na de behandeling als na 4 weken. Daarnaast worden er geen serieuze bijwerkinge shockwave therapie gemeld.

Download ›

Shockwave therapie bij spasticiteit

Shockwave therapie kan een waardevolle aanvulling zijn op de behandeling van patiënten die lijden aan spasticiteit ten gevolge van een CVA, CP of MS. In de video zie je hoe de behandeling in z'n werk gaat en komt een patiënt aan het woord die vertelt over zijn ervaringen.

Video

Bekijk video ›

Tendinopathie

Deze video geeft jou meer inzicht in de tendinopathie. De fysiologie, biomechanica, het klinisch beeld en diagnostiek worden besproken.

Video

Bekijk video ›

Effectiveness and safety of shockwave therapy in tendinopathies

Shockwave therapie is een effectieve en veilige behandeling van tendinopathieën van de plantaire fascie, elleboog, achillespees en rotator cuff.

Shockwave vermindert pijn, verbetert de functie en vergroot de kwaliteit van leven. Ook als andere conservatieve therapieën hebben gefaald is shockwave therapie een goede optie.

Bekijk video ›

Probe handling and skills

In deze video leer je hoe je je echo probe vasthoudt en beweegt om zodoende het gewenste echobeeld te krijgen.

video

Bekijk video ›

Knie anatomie ventraal deel 1 - Benig en VKB

In deze video leer je over de anatomie van het ventrale kniegewricht die nodig is voor het basis echografisch onderzoek. Deel 2 gaat dieper in op de structuren die zich boven de patella bevinden.

video

Bekijk video ›

Knie anatomie ventraal deel 2 - Quadriceps en recessus

In deze video leer je over de anatomische structuren die zich boven de patella bevinden, zoals de quadriceps en recessus, en hoe deze echografisch in beeld te brengen. Deel 1 gaat over de anatomie van het ventrale kniegewricht die nodig is voor het basis echografisch onderzoek.

video

Bekijk video ›

Knoppologie echografie

Aan welke knoppen moet je draaien om het mooiste echobeeld te krijgen? Dat leer je in deze video over knoppologie.

video

Bekijk video ›

Regeneratieve interventies voor tendinopathieën (1/3)

Met behulp van regeneratieve interventies als shockwave therapie en percutane electrolyse kun je het herstel van tendinopathieën een handje helpen. In de volgende twee video's wordt stilgestaan bij oefentherapie en load modification bij tendinopathieën.

video

Bekijk video ›

Wat zijn type I en type II pezen?

Deze video legt het verschil uit tussen type I en type II pezen.

Video

Bekijk video ›

Oefentherapie bij tendinopathieën (2/3)

Het verhogen van de belastbaarheid met oefentherapie is noodzakelijk om volledig van een tendinopathie te herstellen en recidief te voorkomen. Hoe je dat doet leer je in deze video. In de twee andere video's in deze reeks komen regeneratieve interventies en load modification aan bod. 

video

Bekijk video ›

The use of ultrasound in athletes

Waarom is echografie een waardevolle aanvulling in de diagnostiek van musculoskeletale klachten? Waar moet je rekening mee houden en wat zijn de valkuilen bij het gebruik van echografie? Wat zie ik wel en niet op een echo? Wat vindt de patiënt er van?

Dit artikel beantwoordt vele vragen waar therapeuten die overwegen echografie te gaan gebruiken mee rondlopen. Op een eenvoudige manier wordt de plek die echografie in het zorglandschap inneemt besproken.

Download ›

Effects of flywheel training on strength-related variables: a meta-analysis

Flywheel training is een unieke methode van krachttraining. Deze trainingsvorm biedt de mogelijkheid om te trainen met een variabele weerstand en excentrische overload. Dit is een groot verschil met de meer traditionele trainingsmethoden die gebruik maken van (losse) gewichten waarbij die niet of slecht mogelijk is.

Kijkend naar meerdere aspecten van kracht en vermogen is flywheel training een effectieve krachttrainingsmethode. Deze gaan gepaard met functionele verbeteringen van de (sport)prestaties. Dit is het geval voor getrainde en ongetrainde personen.

Download ›

Clinical indications for musculoskeletal ultrasound

Voor de diagnostiek van musculoskeletale aandoeningen is echografie een waardevol hulpmiddel. Dit artikel zet voor jouw op een rijtje welke aandoeningen goed te beoordelen zijn met echografie en welke met een ander soort beeldvorming beter in zichtbaar te maken zijn. Dit is gedaan voor de hand/pols, elleboog, schouder, heup, knie en voet/enkel.

Download ›

Shockwave therapie parameters

Wil jij meer weten over de shockwave therapie parameters? 

Video

Bekijk video ›

Shockwave therapie (contra-) indicaties

Wat zijn de indicaties en contra-indicaties voor het gebruik van shockwave bij musculoskeletale aandoeningen?

Video

Bekijk video ›

Beeldfouten en artefacten MSU-echografie

Een video over beeldfouten en artefacten in de MSU-echografie.

video

Bekijk video ›